Thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối

Thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối

Đây là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn, người dùng cuối, và Wondershare công ty TNHH phần mềm và công ty con Wondershare phần mềm (H.K.) Co., Ltd., các nhà phát triển của chương trình ("Wondershare"), các nhà phát triển của chương trình ("Wondershare"), liên quan đến việc bạn sử dụng sản phẩm Wondershare ("phần mềm"). Bằng cách cài đặt phần mềm, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận này.

1. CẤP GIẤY PHÉP
Wondershare hướng trao cho bạn (cá nhân) phải hủy bỏ, cá nhân, không độc quyền, và nontransferable để cài đặt và kích hoạt phần mềm trên máy tính bị tách hai chỉ duy nhất cho sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn, trừ khi bạn đã mua một giấy phép thương mại từ Wondershare. Chia sẻ phần mềm này với các cá nhân, hoặc cho phép các cá nhân để xem nội dung của phần mềm này, là vi phạm của giấy phép này. Bạn có thể không làm cho phần mềm có sẵn trên mạng, hoặc trong bất kỳ cách nào cung cấp phần mềm cho nhiều người dùng, trừ khi bạn lần đầu tiên đã mua ít nhất một giấy phép đa người dùng từ Wondershare.

2. BẢN QUYỀN
Phần mềm là thuộc sở hữu của Wondershare và bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước bản quyền quốc tế. Bạn không có thể loại bỏ hoặc che giấu bất kỳ thông báo quyền sở hữu, nhãn hoặc nhãn hiệu từ phần mềm.

3. GIỚI HẠN SỬ DỤNG
Bạn có thể không, và bạn có thể không cho phép những người khác để (a) đảo ngược kỹ sư, dịch ngược, giải mã, giải mã, tháo rời, hoặc trong bất kỳ cách lấy mã nguồn từ, phần mềm; (b) sửa đổi, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm của phần mềm; (c) bản sao (khác hơn so với một bản sao lưu), phân phối, công bố, chuyển giao, bán, thuê, cho thuê hoặc nếu không khai thác phần mềm.

4. BAO GỒM ĐĨA CD.
Sao chép và phân phối Wondershare phần mềm (bản sao đánh giá chỉ) ở khác nhau bao gồm đĩa CD được xuất bản bởi tạp chí liên quan được phép. Tuy nhiên, một bản sao của tạp chí với đĩa CD được yêu cầu để được gửi đến Wondershare phần mềm.

5. THUẬT NGỮ
Giấy phép này có hiệu lực cho đến khi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt nó bất kỳ lúc nào bằng cách tiêu diệt phần mềm, cùng với tất cả bản sao đó. Giấy phép này cũng sẽ chấm dứt nếu bạn không tuân thủ bất kỳ hạn hoặc điều kiện của thỏa thuận này. Sau khi chấm dứt như vậy, bạn đồng ý để tiêu diệt các phần mềm, cùng với tất cả bản sao đó.

6. KHÔNG BẢO ĐẢM KHÁC.
PHẦN MỀM WONDERSHARE KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC PHẦN MỀM LÀ LỖI MIỄN PHÍ. PHẦN MỀM WONDERSHARE TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM KHÁC ĐỐI VỚI PHẦN MỀM, HOẶC LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ NONINFRINGEMENT CỦA BÊN THỨ BA QUYỀN. MỘT SỐ LUẬT KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC GIỚI HẠN VỀ BAO LÂU MỘT BẢO HÀNH NGỤ Ý CÓ THỂ KÉO, HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CỦA NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ THIỆT HẠI, DO ĐÓ, GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. BẢO HÀNH NÀY CUNG CẤP CHO BẠN QUYỀN PHÁP LÝ CỤ THỂ VÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC MÀ THAY ĐỔI TỪ THẨM QUYỀN ĐỂ THẨM QUYỀN.

7. SEVERABILITY.
Trong trường hợp vô hiệu bất kỳ điều khoản nào của giấy phép này, các bên đồng ý rằng vô hiệu như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại của giấy phép này.

8. KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ.
TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ PHẦN MỀM WONDERSHARE HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC GIÁN TIẾP CỦA BẤT KỲ LOẠI PHÁT SINH RA KHỎI GIAO HÀNG, HIỆU SUẤT HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM, NGAY CẢ KHI PHẦN MỀM WONDERSHARE ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. TRONG KHÔNG CÓ SỰ KIỆN WILL WONDERSHARE PHẦN MỀM TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, SAI LẦM PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT KHÁC CỦA TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, VƯỢT QUÁ GIẤY PHÉP LỆ PHÍ TRẢ TIỀN CỦA BẠN, NẾU CÓ.

SỰ THỪA NHẬN BẰNG CÁCH CÀI ĐẶT PHẦN MỀM, BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC FORE ĐI VÀ RẰNG BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN. BẠN CŨNG ĐỒNG Ý RẰNG THỎA THUẬN NÀY LÀ TUYÊN BỐ ĐẦY ĐỦ VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA THỎA THUẬN GIỮA CÁC BÊN VÀ THAY THẾ TẤT CẢ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HOẶC TRƯỚC KHI THỎA THUẬN, BẰNG MIỆNG HOẶC VĂN, VÀ BẤT KỲ KHÁC LIÊN LẠC GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY PHÉP ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TÀI LIỆU NÀY.

Đầu trang