Điều khoản & điều kiện

Điều khoản & điều kiện

Wondershare công ty TNHH phần mềm và công ty con Wondershare phần mềm (H.K.) Công ty TNHH làm cho thông tin và các sản phẩm có sẵn cho bạn trên trang web này, tùy thuộc vào các điều khoản sau đây và điều kiện. Bằng cách truy cập trang web này bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện. Wondershare có quyền tìm kiếm biện pháp khắc phục tất cả trong pháp luật và vốn chủ sở hữu cho bất kỳ vi phạm các điều khoản và điều kiện.

Bất kỳ quyền nào không được cấp ở đây được dành riêng.

Có những nguy hiểm vốn có trong việc sử dụng bất kỳ phần mềm có sẵn để tải về trên Internet, và Wondershare phần mềm hướng admonishes bạn để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu tất cả những rủi ro trước khi tải xuống bất kỳ phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn, các nhiễm trùng tiềm năng của hệ thống của bạn bởi virus máy tính và mất mát dữ liệu). Bạn có trách nhiệm cho bảo vệ đầy đủ và sao lưu dữ liệu và thiết bị được sử dụng trong kết nối với bất kỳ phần mềm.

Hình ảnh: Tất cả các biểu tượng, màn hình giật gân, trang tiêu đề, hình ảnh và đồ họa được hiển thị trên trang web này là nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu, và/hoặc ăn mặc thương mại (gọi chung là, "dấu") của Wondershare hoặc nhà cấp phép của bên thứ ba... Trừ khi rõ ràng được phép ở đây, bằng cách sử dụng, sao chép, phát, Hiển thị, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ nhãn hiệu trong bất kỳ hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không cần sự cho phép bằng văn nhận của Wondershare đều bị cấm và có thể vi phạm bản quyền, thương hiệu, quyền riêng tư hoặc các luật khác của Trung Quốc.

Bồi thường: Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ wondershare, chi nhánh của nó và của cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên vô hại từ và chống lại bất kỳ và tất cả yêu cầu bồi thường, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung người dùng của bạn, việc sử dụng trang web, hoặc vi phạm bất kỳ các điều khoản này.

Thông tin phản hồi: Bất kỳ ý kiến hay tài liệu gửi đến Wondershare phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin phản hồi, chẳng hạn như câu hỏi, ý kiến, đề xuất hoặc bất kỳ thông tin liên quan về phần mềm, trang web này hoặc bất kỳ khác sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ của Wondershare phần mềm ("phản hồi"), sẽ được coi là không bí mật. Wondershare phần mềm sẽ có không có nghĩa vụ của bất kỳ hình thức nào đối với thông tin phản hồi và sẽ được miễn phí để tái sản xuất, sử dụng, tiết lộ, triển lãm, Hiển thị, chuyển đổi, tạo sản phẩm phái sinh và phân phối thông tin phản hồi cho người khác mà không có giới hạn và sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong thông tin phản hồi cho bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không giới hạn để phát triển , sản xuất và tiếp thị sản phẩm kết hợp thông tin phản hồi.

Tái tạo: Bất kỳ tái tạo được ủy quyền của bất kỳ thông tin ở đây phải bao gồm thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc truyền thuyết độc quyền khác của Wondershare phần mềm, trên bất kỳ bản sao của các tài liệu được thực hiện bởi bạn. Giấy phép cho phần mềm và sử dụng trang web này được điều chỉnh bởi pháp luật của Trung Quốc và pháp luật quốc gia của bạn.

Bản quyền: Bản quyền trong trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, biểu tượng, âm thanh và phần mềm) thuộc sở hữu và cấp phép bởi Wondershare phần mềm Co., Ltd. Tất cả các tài liệu có trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền Trung Quốc và quốc tế và có thể không được sao chép, sao chép, phân phối, truyền, Hiển thị, xuất bản chuyển thể hay nhất, hoặc chia với trong bất kỳ hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông mà không có trước bằng văn bản cho phép của Wondershare công ty TNHH phần mềm Bạn có thể không thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ thông báo bản quyền hoặc khác từ các bản sao của nội dung.

Thương hiệu: Wondershare là một thương hiệu của Wondershare công ty TNHH phần mềm và hợp pháp bảo vệ bởi pháp luật. Nó chỉ có thể được sử dụng với sự cho phép trước bằng văn Wondershare công ty TNHH phần mềm trong mỗi trường hợp cụ thể. Sử dụng nhãn hiệu Wondershare cho các mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn Wondershare sẽ chiếm vi phạm nhãn hiệu và các cạnh tranh không công bằng vi phạm pháp luật.

Cho bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng nhập Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được giúp đỡ. Cảm ơn bạn.

Đầu trang